Video

Quy trình cán tấm ngoài bể

Van nhiệt độ và áp suất

Van phát hành một chiều

Kiểm tra rò rỉ

Quy trình cán tấm trong bể

Enemal tráng